05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Ontslag tijdens ziekte en zwangerschap

ONTSLAG TIJDENS ZIEKTE

In principe mag uw werkgever u tijdens ziekte niet ontslaan. Er geldt namelijk in de eerste twee jaar dat u ziek bent een opzegverbod van het arbeidscontract. Dit opzegverbod geldt voor mensen met een vast contract, maar ook voor mensen met een tijdelijk contract. Loopt uw (tijdelijke) contract af tijdens uw ziekte? Dan hoeft uw werkgever dat niet te verlengen. Het opzegverbod wil zeggen dat de werkgever de werknemer niet mag ontslaan. In de eerste twee jaar tijdens ziekte doen werknemer en werkgever, in het kader van de Wet Poortwachter, er alles aan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Waarbij ontslag tijdens ziekte in beginsel niet tot de mogelijkheden behoort, maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Indien u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij de UWV.In de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u ontslag krijgen in de volgende gevallen:

Ziek na ontslagvergunning UWV

Als u pas ziek ziek bent geworden en nadat uw werkgever een verzoek om toestemming voor ontslag aan UWV heeft gedaan? Of nadat uw werkgever de kantonrechter heeft verzocht uw tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid te ontbinden? Dan kunt u wel ontslag krijgen. Uw ziekte was dan niet de reden voor uw ontslag.

Onvoldoende medewerking aan uw re-integratie

Als werknemer kunt u ook binnen 2 jaar ontslag krijgen, wanneer u volgens UWV niet of onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie. Bijvoorbeeld als u geen ander of passend werk wilt gaan doen of niet meewerkt aan omscholing.

Regelmatig ziek en ontslag

Indien u langere tijd regelmatig ziek thuis bent en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering bij uw werkgever, dan mag u werkgever u ontslaan. Bijvoorbeeld omdat door uw ziekte het werk van uw collega’s of het productieproces onder druk komt te staan. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

U bent met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek.

Het niet kunnen werken mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg van uw werkgever voor arbeidsomstandigheden.

De verwachting is dat binnen 26 weken geen herstel optreedt en dat u binnen die periode uw werk niet in aangepaste vorm kunt uitvoeren. De kantonrechter beoordeelt of uw werkgever u om deze reden mag ontslaan. Uw werkgever moet over een deskundigenverklaring van het UWV beschikken.

Geldige redenen voor ontslag

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen:

Om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag)

Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing.

U bent langdurig arbeidsongeschikt

U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.

U bent vaak ziek

Dit geldt alleen als u regelmatig maar niet langdurig ziek bent. Uw ziekte heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Uw werkgever heeft geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u.

U functioneert onvoldoende of bent niet geschikt voor uw werk.

Uw werkgever moet u meerdere malen gezegd hebben dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. U moet tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet goed functioneert door ziekte, mag u niet worden ontslagen.

U gedraagt zich onbehoorlijk.

U gedraagt zich onbehoorlijk als u verwijtbaar gedrag vertoont of verwijtbaar nalaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als u diploma’s vervalst, collega’s bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u stelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt. Ook als u zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht of u zonder goede redenen uw re-integratieverplichtingen niet nakomt. Onbehoorlijk gedrag kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.

U heeft ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden. Dit geldt alleen als uw werkgever geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u heeft.

U heeft een meningsverschil met uw werkgever.

Als een verstoorde relatie tussen u en uw werkgever niet meer te herstellen is, mag hij u ontslaan.

Ontslag door andere omstandigheden.

U kunt worden ontslagen als u bijvoorbeeld illegaal in Nederland verblijft of een gevangenisstraf moet uitzitten. Dit kan als het voor de werkgever niet redelijk is dat uw arbeidsovereenkomst doorloopt.

Ontslagbescherming: ongeldige redenen voor ontslag

Uw werkgever mag u niet ontslaan:

tijdens de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent;

als uw werkgever tijdens uw 2 jaar ziekte te weinig aan re-integratie heeft gedaan. Daarom moet hij nu uw loon doorbetalen;

als u zwanger of met bevallingsverlof bent en in de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof of in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling;

als u lid bent van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;

als u de dienstplicht moet vervullen in uw land van herkomst;

op basis van uw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie);

omdat u ouderschapsverlof wilt opnemen;

omdat u lid bent van een vakbond;

omdat u lid bent van een bepaalde politieke organisatie;

omdat het bedrijf wordt overgenomen;

omdat u niet op zondag wilt werken.

De opzegverboden gelden niet als:

u schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen).

de opzegging wordt gedaan tijdens de proeftijd.

de werkgever u op staande voet ontslaat wegens een dringende reden.

uw werkgever het contract opzegt wegens het bereiken (of bereikt hebben) van de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd.

ONTSLAG TIJDENS ZWANGERSCHAP

Als u zwanger bent mag u niet worden ontslagen. Uw werkgever mag u ook niet ontslaan omdat hij denkt dat u zwanger wilt worden. Ook tijdens uw zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof mag u niet worden ontslagen. Of tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling en de eerste 6 weken na deze arbeidsongeschiktheid.

Heeft u een tijdelijk contract dat afloopt tijdens uw zwangerschap? Dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Maar uw zwangerschap mag niet de reden zijn om uw contract niet te verlengen. Want dan maakt uw werkgever een direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. Daarmee zou hij schuldig zij aan discriminatie.

Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk. Bijvoorbeeld als de onderneming of uw afdeling de werkzaamheden beŽindigt. Ook kan uw werkgever u ontslaan als u zich ernstig misdraagt. Bijvoorbeeld als u fraude pleegt of gewelddadig bent. In die gevallen maakt het niet uit of u zwanger bent of niet.

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof mag u nooit worden ontslagen. Als dit toch gebeurt, kunt u binnen 2 maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. In plaats daarvan kunt u ook een verzoek indienen voor een financiŽle vergoeding bij de kantonrechter.

Uitzendwerk en zwangerschap

De regels voor uitzendwerk zijn ingewikkeld. Tijdens zwangerschap mag u net als andere werkneemsters niet ontslagen worden, omdat u zwanger bent. Ook heeft u hetzelfde recht op betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als werkneemsters met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit hangt echter wel van een aantal bepalingen af.

Tijdens uw verlof krijgt u geen loon, maar een uitkering. Wordt u ziek vůůr uw zwangerschapsverlof ingaat, dan hoeft uw werkgever (dus het uitzendbureau) u alleen uw salaris door te betalen als er geen uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst is opgenomen. Of voor u een uitzendbeding geldt, hangt af van hoe lang u al voor hetzelfde uitzendbureau werkt en onder welke cao u valt.

WW-UITKERING NA ONTSLAG

Na ontslag kunt u recht hebben op een WW-uitkering. UWV beoordeelt dit. Heeft u geen recht op een WW-uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

U heeft recht op een WW-uitkering als u werknemer bent en geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u in de 36 weken voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt (wekeneis).

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;

5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;

Direct beschikbaar bent voor betaald werk;

In minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis);

Niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelfs ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Verder is het belangrijk dat u zich op tijd hebt ingeschreven als werkzoekende bij UWV.